Có 1 kết quả:

八音 bát âm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tám loại âm thanh: “kim, thạch, ti, thổ, bào, trúc, cách, mộc” 金 石 絲 竹 匏 土 革 木. ◎Như: “chung” 鐘 thuộc kim, “khánh” 磬 thuộc thạch, “cầm” 琴 và “sắt” 瑟 thuộc ti, “tiêu” 簫 và “địch” 笛 thuộc trúc, “sanh” 笙 thuộc bào, “huân” 塤 thuộc thổ, “cổ” 鼓 thuộc cách, “ngữ” 敔 thuộc mộc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tám loại âm thanh phát ra bởi Kim, Thạch, Cách, Ti, Mộc, Bào, Trúc ( chuông, khánh đá, trống đất, trống da, dây đàn, mõ gỗ, trống bằng trái bầu và sáo bằng tre ).