Có 1 kết quả:

八角形 bát giác hình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hình tám góc.