Có 2 kết quả:

拨号 bát hiệu撥號 bát hiệu

1/2

bát hiệu

giản thể

Từ điển phổ thông

quay số (điện thoại)

bát hiệu

phồn thể

Từ điển phổ thông

quay số (điện thoại)