Có 1 kết quả:

八脈 bát mạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ Đông y thời trước, chỉ tám đường mạch chủ yếu trong cơ thể người ta.