Có 1 kết quả:

埤堄 bì nghệ

1/1

bì nghệ [bì nhị]

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bức tường thấp.