Có 1 kết quả:

埤堄 bì nhị

1/1

bì nhị [bì nghệ]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tường thấp trên thành