Có 2 kết quả:

平昔 bình tích評析 bình tích

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Bình luận phân tích. ◎Như: “Hồng Lâu Mộng giá bộ tiểu thuyết đích thành tựu, khả dĩ tòng các phương diện gia dĩ bình tích” 紅樓夢這部小說的成就, 可以從各方面加以評析.