Có 1 kết quả:

陪賓 bồi tân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người tiếp khách. Thay mặt chủ nhà mà tiếp khách.

Một số bài thơ có sử dụng