Có 1 kết quả:

蓬首 bồng thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu tóc rối bời.