Có 1 kết quả:

筆鋒 bút phong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngọn bút. Ngòi bút — Chỉ sức bén của ngòi bút, như ngọn gươm đao.

Một số bài thơ có sử dụng