Có 1 kết quả:

冰夷 băng di

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tức “Bằng Di” 馮夷, theo truyền thuyết là “hà thần” 河神 thần sông. § Cũng gọi là “Hà Bá” 河伯.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ vị thuỷ thần.

Một số bài thơ có sử dụng