Có 1 kết quả:

冰壺事錄 băng hồ sự lục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một cuốn sách của Nguyễn Trãi đời Lê, nói về Trần Nguyên Đán ( Ông ngoại của tác giả ). Xem tiểu truyện của tác giả ở vần Trãi.