Có 1 kết quả:

冰玉 băng ngọc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tỉ dụ nhân phẩm cao khiết hoặc sự vật trong sạch.
2. Nói tắt của “băng thanh ngọc nhuận” 冰清玉潤: gọi thay cha vợ và chàng rể.
3. Tỉ dụ cha và con.
4. Hình dung trơn sạch bóng láng. ◇Nguyên sử 元史: “Nhan diện như băng ngọc, nhi thần như ác đan nhiên” 顏面如冰玉, 而脣如渥丹然 (Lí Huýnh truyện 李泂傳) Mặt láng như ngọc, môi đỏ như son vậy.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ sự trong sạch, tinh khiết. Nói tắt của thành ngữ Băng thanh ngọc khiết ( băng trong ngọc sạch ).

Một số bài thơ có sử dụng