Có 2 kết quả:

冰场 băng trường冰場 băng trường

1/2

băng trường

giản thể

Từ điển phổ thông

sân trượt băng

băng trường

phồn thể

Từ điển phổ thông

sân trượt băng