Có 4 kết quả:

否 bĩ嚭 bĩ圮 bĩ痞 bĩ

1/4

[bỉ, phầu, phủ]

U+5426, tổng 7 nét, bộ khẩu 口 + 4 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. khổ cực
2. một quẻ trong Kinh Dịch tượng trưng cho vận xấu

Từ điển trích dẫn

1. (Phó) Không, không đồng ý. ◎Như: “phủ nhận” 否認 không chấp nhận, “phủ quyết” 否決 không thông qua nghị quyết. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Phủ, phi nhược thị dã” 否, 非若是也 (Ngụy sách tứ 魏策四) Không, không phải vậy.
2. (Phó) Không, hay không (dùng để hỏi). ◎Như: “tri đạo phủ?” 知道否 biết hay không? § Còn có âm là “phầu”. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Thiên nhai khẳng niệm cố nhân phầu” 天涯肯念故人否 (Đồ trung kí 途中寄) Bên trời liệu còn nhớ đến bạn cũ chăng?
3. (Liên) Nếu không. ◎Như: “phủ tắc” 否則 nếu không thì. § Cũng như “bất nhiên” 不然. ◎Như: “ngã đẳng nghi cấp quy gia, phủ tắc đại vũ” 我等宜急歸家, 否則大雨 chúng ta nên gấp về nhà, nếu không (sẽ mắc) mưa lớn.
4. Một âm là “bĩ”. (Danh) Tên một quẻ trong Dịch Kinh. Vận xấu, vận bế tắc gọi là “bĩ” 否. ◎Như: “bĩ cực thái lai” 否極泰來 vận xấu (bế tắc) hết, vận tốt (hanh thông) tới.
5. (Danh) Sự xấu xa, sự sai trái. ◇Thi Kinh 詩經: “Ô hô tiểu tử, Vị tri tang bĩ” 於呼小子, 未知臧否 (Đại nhã 大雅, Ức 抑) Hỡi ôi (bậc làm vua) nhỏ tuổi, Chưa biết tốt xấu phải trái.
6. (Tính) Xấu, xấu xa. ◎Như: “bĩ đức” 否德 đức hạnh xấu xa. ◇Diêm thiết luận 鹽鐵論: “Cùng phu bĩ phụ, bất tri quốc gia chi lự” 窮夫否婦, 不知國家之慮 (Phục cổ 復古) Đàn ông đàn bà cùng khốn xấu xa, không biết việc ưu tư vì đất nước.
7. (Động) Chê. ◎Như: “tang bĩ” 臧否 khen chê.

Từ điển Thiều Chửu

① Không, như thường kì chỉ phủ 嘗其旨否 nếm xem ngon không?
② Một âm là bĩ . Ác. Như tang bĩ 臧否 thiện ác.
③ Bĩ tắc, tên một quẻ trong kinh Dịch. Vận tốt gọi là thái 泰, vận xấu gọi là bĩ 否.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tắc, bế tắc, không thông. (Ngb) Khó khăn, khốn quẫn: 聖有所否,物有所通 Thánh nhân có lúc bế tắc, vạn vật cũng có lúc thông suốt (Liệt tử);
② (văn) Xấu: 不擇善否 Không chọn xấu tốt (Trang tử);
③ (văn) Như 鄙 (bộ 阝);
④ (văn) Chê: 臧否 Khen chê;
⑤ Quẻ Bĩ (trong Kinh Dịch). Xem 否 [fôu].

Tự hình 4

Dị thể 3

Từ ghép 4

Một số bài thơ có sử dụng

[, phỉ]

U+56AD, tổng 19 nét, bộ khẩu 口 + 16 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Chánh

【伯嚭】Bá Bĩ [Băipê] Bá Bĩ (tên người thời Xuân thu).

Tự hình 1

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

U+572E, tổng 6 nét, bộ thổ 土 + 3 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đổ nát

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đổ nát, hủy hoại. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Đài cơ tuy tại dĩ khuynh bĩ” 臺基雖在已傾圮 (Đồng Tước đài 銅雀臺) Nền đài tuy còn, nhưng đã nghiêng đổ.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðổ nát.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Sụp, sụp đổ, đổ nát, huỷ hoại.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ đi, phá hư đi.

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

U+75DE, tổng 12 nét, bộ nạch 疒 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(một loại bệnh)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bệnh sưng đau tì tạng có cục gọi là “bĩ khối” 痞塊.
2. (Danh) Chứng bệnh khí huyết không thông (đông y).
3. (Danh) Kẻ xấu ác, côn đồ, bất lương. ◎Như: “địa bĩ” 地痞 kẻ lưu manh, “bĩ côn” 痞棍 du côn.

Từ điển Thiều Chửu

① Bĩ tắc, lá lách sưng rắn hình như trong bụng có cục, gọi là bĩ khối 痞塊, sốt rét lâu ngày thường sinh ra cục gọi là ngược mẫu 瘧母.
② Kẻ ác, như địa bĩ 地痞, bĩ côn 痞棍, v.v. (Cũng như ta gọi là du côn vậy).

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Chứng khó tiêu;
② Chứng nhiễm độc lá lách;
③ Đứa côn đồ, kẻ lưu manh: 地痞 (hay 痞棍) Đứa du côn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cục nổi trong bụng. Một bẹânh nan y — Đau đớn xót xa vô lại.

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 1