Có 8 kết quả:

不 bưu彪 bưu滮 bưu邮 bưu郵 bưu颩 bưu驫 bưu髟 bưu

1/8

bưu

U+5F6A, tổng 11 nét, bộ sam 彡 (+8 nét), hô 虍 (+5 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. vằn con hổ
2. con hổ con

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Vằn con hổ.
2. (Danh) Con hổ. ◇Dữu Tín 庾信: “Hùng bưu cố phán, ngư long khởi phục” 熊彪顧盼, 魚龍起伏 (Khô thụ phú 枯樹賦) Gấu cọp nhìn sau nhìn trước, cá rồng lên xuống.
3. (Danh) Họ “Bưu”.
4. (Động) Hiện ra vẻ văn nhã. ◇Dương Hùng 揚雄: “Dĩ kì bằng trung nhi bưu ngoại dã” 以其弸中而彪外也 (Pháp ngôn 法言, Quân tử 君子) Theo sự sung mãn bên trong mà hiển hiện vẻ văn nhã ra bên ngoài.
5. (Động) Thông hiểu.
6. (Tính) Vạm vỡ, khỏe mạnh (như hổ). ◎Như: “bưu hình đại hán” 彪形大漢 người đàn ông vạm vỡ.

Từ điển Thiều Chửu

① Vằn con hổ. Văn vẻ.
② Con hổ con.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Vằn con hổ. (Ngr) Văn vẻ;
② Con hổ con. (Ngr) To lớn, khỏe mạnh, vạm vỡ: 彪形大漢 Người vạm vỡ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vằn lông con cọp — Đẹp đẽ rực rỡ — Con cọp con. Cọp nhỏ.

Tự hình 5

Dị thể 3

Từ ghép 3

Một số bài thơ có sử dụng

bưu

U+6EEE, tổng 14 nét, bộ thuỷ 水 (+11 nét)
hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một cái hồ thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Hoa.

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 1

bưu

U+90AE, tổng 7 nét, bộ ấp 邑 (+5 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nhà trạm (truyền tin)

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 郵.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Gởi (qua bưu điện): 給家裡郵去二百元 Gởi 200 đồng vể nhà;
② (Thuộc) bưu điện;
③ (cũ) Nhà trạm (để chuyển công văn, thư tín thời xưa);
④ (văn) Rất, càng.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 郵

Tự hình 2

Dị thể 6

Từ ghép 1

bưu

U+90F5, tổng 10 nét, bộ ấp 邑 (+8 nét)
phồn thể, hội ý

Từ điển phổ thông

nhà trạm (truyền tin)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nhà trạm. § Dùng ngựa truyền tin gọi là “trí” 置, chạy bộ truyền tin gọi là “bưu” 郵.
2. (Danh) Người đưa chuyển văn thư.
3. (Danh) Cơ quan nhận gửi và phân phát thư từ, gói, kiện... ◎Như: “bưu chính cục” 郵政局 nhà bưu điện.
4. (Danh) Cái nhà làm bên đồng cho các quan chức coi về việc canh nông đốc xuất dân gian cày cấy gọi là “bưu đình” 郵亭.
5. (Danh) Lầm lỗi. § Thông “vưu” 尤. ◎Như: Ngày xưa có một chức quan gọi là “đốc bưu” 督郵 chuyên việc xét các tội lỗi của các quan châu huyện dưới quyền mình. ◇Thi Kinh 詩經: “Thị viết kí túy, Bất tri kì bưu” 是曰既醉, 不知其郵(Tiểu nhã 小雅, Tân chi sơ diên 賓之初筵) Ấy là đã say, Không biết lỗi lầm của mình nữa.
6. (Danh) Họ “Bưu”.
7. (Động) Gửi, truyền đi, chuyển đạt. ◎Như: “bưu kí” 郵寄 gửi đi, “bưu đệ” 郵遞 chuyển đạt. ◇Uẩn Kính 惲敬: “Vi bi văn bưu chi Triều Châu” 為碑文郵之潮州 (Triều Châu hàn văn công miếu bi văn 潮州韓文公廟碑文) Làm văn bia gửi đến Triều Châu.
8. (Động) Oán hận. § Thông “vưu” 尤.
9. (Phó) Rất, càng. § Thông “vưu” 尤. ◇Liệt Tử 列子: “Lỗ chi quân tử, mê chi bưu giả, yên năng giải nhân chi mê tai” 魯之君子, 迷之郵者, 焉能解人之迷哉 (Chu Mục vương 周穆王) Người quân tử nước Lỗ mê lầm quá lắm, thì làm sao mà giải trừ mê lầm của người được.

Từ điển Thiều Chửu

① Nhà trạm. Dùng ngựa truyền tin gọi là trí 置, chạy bộ truyền tin gọi là bưu 郵. Các nhà dây thép dùng để thông tin tức chạy thơ từ khắp các nơi bây giờ gọi là bưu chính cục 郵政局.
② Cái nhà làm bên đồng. Cái nhà làm bên đồng cho các quan chức coi về việc canh nông đốc xuất dân gian cày cấy gọi là bưu đình 郵亭.
③ Rất, càng.
④ Ngày xưa có một chức quan gọi là đốc bưu 督郵 chuyên việc xét các tội lỗi của các quan châu huyện dưới quyền mình.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Gởi (qua bưu điện): 給家裡郵去二百元 Gởi 200 đồng vể nhà;
② (Thuộc) bưu điện;
③ (cũ) Nhà trạm (để chuyển công văn, thư tín thời xưa);
④ (văn) Rất, càng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thư từ truyền theo đường bộ — Lầm lỗi.

Tự hình 4

Dị thể 5

Từ ghép 18

Một số bài thơ có sử dụng

bưu [đâu]

U+98A9, tổng 12 nét, bộ phong 風 (+3 nét)

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Vung đánh.
2. (Động) Quăng, ném.
3. (Động) Liếc, nhìn xéo.
4. (Danh) Lượng từ: đơn vị dùng cho một đội người ngựa (nhân mã).
5. Một âm là “bưu”. (Động) Chặt xuống, chém đứt.

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 21

Từ ghép 1

bưu

U+9A6B, tổng 30 nét, bộ mã 馬 (+20 nét)
phồn thể, hội ý

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngựa chạy thành bầy đông đảo.

Tự hình 3

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

bưu [sam, tiêu]

U+9ADF, tổng 10 nét, bộ tiêu 髟 (+0 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

tóc dài lượt thượt

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Tóc dài lượt thượt. § Cũng đọc là “bưu”.

Từ điển Thiều Chửu

① Tóc dài lượt thượt. Cũng đọc là chư bưu.

Tự hình 4