Có 1 kết quả:

薄遽 bạc cự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cấp bách, gấp rút.