Có 1 kết quả:

薄力 bạc lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức yếu.