Có 1 kết quả:

白相 bạch tương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rong chơi đùa bỡn.

Một số bài thơ có sử dụng