Có 1 kết quả:

白身 bạch thân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người thường dân, không có địa vị chức tước gì cả. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Trác vấn tam nhân hiện cư hà chức. Huyền Đức viết: Bạch thân” 卓問三人現居何職. 玄德曰: 白身 (Đệ nhất hồi) Đổng Trác hỏi ba người hiện làm chức quan gì? Huyền Đức đáp: Dân thường.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người thường dân, không đậu đạt gì.

Một số bài thơ có sử dụng