Có 2 kết quả:

敗局 bại cục败局 bại cục

1/2

bại cục

phồn thể

Từ điển phổ thông

thua cuộc, thua trận

bại cục

giản thể

Từ điển phổ thông

thua cuộc, thua trận