Có 2 kết quả:

唄讚 bại tán敗散 bại tán

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng tăng sĩ cùng nhau đọc kệ tán dương Phật pháp.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thua chạy tan tành.

Một số bài thơ có sử dụng