Có 2 kết quả:

敗訴 bại tố败诉 bại tố

1/2

bại tố

phồn thể

Từ điển phổ thông

bị thua kiện

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thua kiện.

bại tố

giản thể

Từ điển phổ thông

bị thua kiện