Có 1 kết quả:

敗俗 bại tục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm hư hại nếp tốt. Cũng nói Đồi phong bại tục.

Một số bài thơ có sử dụng