Có 2 kết quả:

敗退 bại thoái败退 bại thoái

1/2

bại thoái

phồn thể

Từ điển phổ thông

rút lui chịu thua

bại thoái

giản thể

Từ điển phổ thông

rút lui chịu thua