Có 2 kết quả:

保鏢 bảo phiêu保镖 bảo phiêu

1/2

Từ điển phổ thông

vệ sĩ

bảo phiêu

giản thể

Từ điển phổ thông

vệ sĩ