Có 2 kết quả:

不变 bất biến不變 bất biến

1/2

bất biến

giản thể

Từ điển phổ thông

không thay đổi