Có 1 kết quả:

不則聲 bất tắc thanh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lặng yên không nói.