Có 1 kết quả:

貧士 bần sĩ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Học trò nghèo. ☆Tương tự: “hàn sĩ”.

Một số bài thơ có sử dụng