Có 2 kết quả:

北大西洋公約組織 bắc đại tây dương công ước tổ chức北大西洋公约组织 bắc đại tây dương công ước tổ chức

1/2

Từ điển phổ thông

Khối hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO

Từ điển phổ thông

Khối hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO