Có 2 kết quả:

北緯 bắc vĩ北纬 bắc vĩ

1/2

bắc vĩ

phồn thể

Từ điển phổ thông

vĩ độ bắc

bắc vĩ

giản thể

Từ điển phổ thông

vĩ độ bắc