Có 2 kết quả:

凭 bẵng憑 bẵng

1/2

bẵng [bằng]

U+51ED, tổng 8 nét, bộ kỷ 几 + 6 nét
giản thể, hội ý