Có 6 kết quả:

媲 bễ睤 bễ睥 bễ脾 bễ辟 bễ髀 bễ

1/6

bễ [thí]

U+5AB2, tổng 13 nét, bộ nữ 女 (+10 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

sánh ngang cùng

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Sánh ngang. ◎Như: “bễ mĩ” 媲美 (trình độ) tốt đẹp ngang bằng.

Từ điển Thiều Chửu

① Sánh ngang, như bễ mĩ 媲美 đẹp ngang.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hợp với. Ghép với.

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 4

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

bễ

U+7764, tổng 13 nét, bộ mục 目 (+8 nét)
phồn thể

Từ điển phổ thông

1. trong nghiêng, nhìn nghiêng
2. cái thành ngắn trên tường

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 睥.

Tự hình 1

Dị thể 1

bễ

U+7765, tổng 13 nét, bộ mục 目 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. trong nghiêng, nhìn nghiêng
2. cái thành ngắn trên tường

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nhìn. ◇Cố Huống 顧況: “Dẫn chúc khuy đỗng huyệt, Lăng ba bễ thiên sâm” 引燭窺洞穴, 凌波睥天琛 (Hành hành du thả liệp 行行游且獵).

Từ điển Thiều Chửu

① Bễ nghễ 睥睨 lét trông, trông nghiêng.
② Cái thành ngắn trên tường.

Từ điển Trần Văn Chánh

【睥睨】bễ nghễ [bìnì] (văn) Trông nghiêng, háy, nguýt, khinh, coi chẳng ra gì: 睥睨一切 Khinh thường tất cả, chẳng coi ai ra gì.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Bễ nghễ 睥睨.

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

bễ [bài, , tỳ]

U+813E, tổng 12 nét, bộ nhục 肉 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lá lách.
2. (Danh) § Xem “tì khí” 脾氣.
3. (Danh) Dạ dày bò. § Thông “tì” 膍.
4. Một âm là “bễ”. (Danh) Đùi. § Thông “bễ” 髀. ◇Trang Tử 莊子: “Hồng Mông phương tương phụ bễ tước dược nhi du” 鴻蒙方將拊脾雀躍而遊 (Tại hựu 在宥) Hồng Mông đương vỗ đùi nhảy tung tăng như chim mà chơi.
5. (Danh) Chỗ gần lưỡi sắc của cây gươm. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Thả phù Ngô Can chi kiếm tài, nan phù vô tích chi hậu nhi phong bất nhập, vô bễ chi bạc nhi nhận bất đoạn” 且夫吳干之劍材, 難夫毋脊之厚而鋒不入, 無脾之薄而刃不斷 (Triệu sách tam 趙策三) Vả lại cây kiếm Can (Tướng) của nước Ngô, khó có được sống của nó không dày, mũi của nó không nhọn, chỗ gần lưỡi của nó không mỏng mà lưỡi của nó không mẻ.
6. Một âm là “bài”. § Thông “bài” 牌. ◇Lí Ngư 李漁: “Chỉ hữu bài danh kí bất đắc” 只有脾名記不得 (Bỉ mục ngư 比目魚) Chỉ có cái tên hiệu mà nhớ không được.

Tự hình 2

Dị thể 5

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

bễ [bách, phích, thí, tích, tịch, tỵ]

U+8F9F, tổng 13 nét, bộ tân 辛 (+6 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Thiều Chửu

① Vua. Như duy tích tác phúc 惟辟作福 chỉ vua làm được phúc.
② Đòi, vời. Như tam chưng thất tích 三徵七辟 ba lần đòi bảy lần vời.
③ Phép.
④ Sáng, tỏ.
⑤ Một âm là tịch. Hình pháp. Như tội xử tử gọi là đại tịch 大辟.
⑥ Trừ bỏ đi.
⑦ Lánh ra, lánh đi.
⑧ Đánh sợi.
⑨ Lại một âm là phích. Cong queo.
⑩ Khéo giả bộ.
⑪ Vỗ ngực.
⑫ Què, khập khiễng.
⑬ Một âm là nữa là bễ. Lánh.
⑭ Lại một âm nữa là thí. Cùng nghĩa với chữ thí 譬.

Tự hình 4

Dị thể 13

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

bễ

U+9AC0, tổng 17 nét, bộ cốt 骨 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. đùi vế
2. cây nêu

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Xương đùi, đùi.
2. (Danh) Cái biểu ngày xưa dùng để đo lường bóng mặt trời.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðùi vế.
② Xương mặt đầu gối.
③ Cây nêu.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đùi, bắp đùi, bắp vế: 其子好騎,墮而折其髀 Đứa con của ông ham cỡi ngựa, té gãy đùi (Hoài Nam tử);
② (văn) Xương chậu;
③ (văn) Cây nêu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái đùi.

Tự hình 2

Dị thể 9

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng