Có 1 kết quả:

病利 bệnh lợi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự lợi hại. Cũng nói Lợi bệnh.