Có 1 kết quả:

病魔 bệnh ma

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ loài ma quỷ hại người.