Có 1 kết quả:

鄙吝 bỉ lận

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Keo kiệt bủn xỉn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Keo kiệt bủn xỉn. Như biển lận.

Một số bài thơ có sử dụng