Có 1 kết quả:

鄙語 bỉ ngử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Bỉ ngôn 鄙言 — Như Bỉ ngạn 鄙諺.