Có 1 kết quả:

鄙語 bỉ ngữ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. ☆Tương tự: “bỉ ngôn” 鄙言.