Có 1 kết quả:

佊子 bỉ tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ gian tà.