Có 1 kết quả:

被離 bị li

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rời rạc, phân tán.

Một số bài thơ có sử dụng