Có 1 kết quả:

被衣 bị y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái áo thụng.

Một số bài thơ có sử dụng