Có 1 kết quả:

陪席 bồi tịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cùng tham dự yến tiệc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngồi cạnh người chủ toạ.