Có 2 kết quả:

仆人 bộc nhân僕人 bộc nhân

1/2

bộc nhân

giản thể

Từ điển phổ thông

tên đầy tớ

bộc nhân

phồn thể

Từ điển phổ thông

tên đầy tớ