Có 1 kết quả:

濮上桑間 bộc thượng tang gian

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trên bờ sông Bộc, trong đám ruộng dâu. Ngày xưa, trai gái nước “Vệ” 衛 hẹn hò dâm bôn ở những chỗ đó. Nghĩa bóng: Chỉ những việc trai gái không đứng đắn. § Cũng viết “tang gian bộc thượng” 桑間濮上.