Có 2 kết quả:

宝剑 bửu kiếm寶劍 bửu kiếm

1/2

Từ điển phổ thông

bảo kiếm, thanh kiếm báu