Có 1 kết quả:

吧呀 ba nha

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lớn miệng, ồn ào.