Có 1 kết quả:

波旬 ba tuấn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một vị áo vương ở âm cung.