Có 1 kết quả:

巴蛇 ba xà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con rắn thật lớn.