Có 3 kết quả:

斑駮 ban bác斑驳 ban bác班駮 ban bác

1/3

ban bác

phồn thể

Từ điển phổ thông

lốm đốm, nhiều màu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Màu sắc lẫn lộn. không thuần.

ban bác

giản thể

Từ điển phổ thông

lốm đốm, nhiều màu

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là “ban bác” 班駁.
2. Màu sắc lẫn lộn, loang lổ. ◇Tây Kinh tạp kí 西京雜記: “(San) thượng kết tùng điều như xa cái, diệp nhất thanh nhất xích, vọng chi ban bác như cẩm tú” (山)上結藂條如車蓋, 葉一青一赤, 望之班駮如錦繡 (Quyển nhất).
3. Tỉ dụ có văn thái, văn hoa.
4. Mô hồ, không rõ ràng. ◇Trần Vũ 陳武: “Đại để sáng nghiệp chi quân, giá ta quy mô, nhân bất đắc tận thức, sở dĩ kì trị, ban bác nhi bất khả khảo” 大抵創業之君, 這些規模, 人不得盡識, 所以其治, 班駮而不可考 (Cao đế phong kiến luận 高帝封建論).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Màu sắc lẫn lộn, loang lổ. Cũng như Ban bác 斑駮.