Có 2 kết quả:

斑白 ban bạch頒白 ban bạch

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Tóc lốm đốm trắng, tóc hoa râm. Thường chỉ người già.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tóc lốm đốm trắng, tóc hoa râm.